KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (MAKRO) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Bu bilinçle, Şirket olarak,gerçek kişi müşterilerimiz, gerçek kişi  tedarikçiler, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, taşeronlar,işçiler  sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen üçüncü şahıslar, ziyaretçiler, eğitmenler, eğitim katılımcılarının, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca yukarıda yer verilen ilgili kişilerin  bilgilendirilmesi amacıyla  hazırlanmıştır.  çalışan ve çalışan adaylarımızla, ilgili bilgilendirmeler için  ayrı ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.

Bu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’unda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

KVKK’unda geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi üyeler, üye adayları, tedarikçiler, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen üçüncü şahıslar, ziyaretçiler, eğitmenler, eğitim katılımcıları, Şirket  yönetim kurulu üyeleri üst düzey yöneticiler ve çalışma komiteleri, çalışanlarımız, çalışan adayları, ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur.  Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Makro veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:

İş ortakları ve tedarikçiler, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkililerine, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlara, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen üçüncü şahıslara ait, Kimlik Bilgisi olarak Ad, Soyad, Unvan,  TC Kimlik Bilgileri, TC Kimlik no,

İletişim bilgileri olarak Telefon, Faks, E-posta adresi, KEP adresi

Lokasyon Bilgisi olarak İş Adresi ve İkamet Adresi bilgileri,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kanuni sebebiyle.

Hukuk danışmanlarına ait Kimlik Bilgisi olarak Ad, Soyad, Unvan,  TC Kimlik  Bilgileri, TC Kimlik no, vergi no, İletişim bilgileri olarak Telefon, Faks, E-posta adresi, KEP adresi, Lokasyon Bilgisi olarak İş Adresi ve İkamet Adresi bilgileri, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/2ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Eğitmenlere ait, Ad, Soyad, Unvan,  TC Kimlik  Bilgileri, TC Kimlik no, vergi no, İletişim bilgileri olarak Telefon, Faks, E-posta adresi, KEP adresi, Lokasyon Bilgisi olarak İş Adresi ve İkamet Adresi bilgileri,

Mesleki Deneyim Bilgisi olarak Diploma ve Sertifika, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve KVKK madde 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Eğitim katılımcılarına ait, Ad, Soyad, Unvan, Telefon, E-posta kimlik ve iletişim bilgileri Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve KVKK madde 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere  ait Ad, Soyad, Unvan,  TC Kimlik  Bilgileri, TC Kimlik no, vergi no, İletişim bilgileri olarak Telefon, Faks, E-posta adresi, KEP adresi, Lokasyon Bilgisi olarak İş Adresi ve İkamet Adresi bilgileri, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve  KVKK madde 5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi, madde 5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kanuni sebebiyle..

İş ortakları ve tedarikçiler, taşeronlar sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları ve eğitmenlere ait Finansal Bilgi olarak Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No,Banka hesap no, IBAN no bilgileri, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla ve KVKK madde 5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.

Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Şirket kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;

Kişisel verilerin birliğimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin işlenmesinin birliğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,

Kişisel verilerin işlenmesinin birliğimiz veya veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla birliğimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

İlgili istisnalar; İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları kısmında yer verilen amaçlarla

Kanun ve sair mevzuat kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi amacıyla avukatlarımıza Her türlü yargı makamı, hukuk danışmanları,

Hukuki gereklilik halinde SGK, kamu kuruluşlarına

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, eğitmenler,

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bağımsız denetçiler, mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla İştiraklerimize, iş ortaklıklarımıza,

bu kapsamda gereken hukuki altyapı oluştuğunda yurt dışına aktarılabilecektir.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Mal ve Hizmet tedarikçileri, tedarikçi/alt işveren tedarikçilerine

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, tedarikçiler, tedarikçi çalışanı ve yetkililerine ait olan bilgiler dış ticaret sermaye şirketine,

Faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla Bankalara ,

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla özel ve kamu kapsamındaki İhale kurumlarına, kuruluşlarına ve sahiplerine aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme bilgileriniz, fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, ihale katılım bilgi ve belgeleriniz, hukuki tebligatlarınız, etkinlik eğitim katılım bilgileri, şirketimiz ile yapılan yazışmalar, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında toplanmakta ve saklanmaktadır.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

Şİrket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca Şirkete’e başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirerek Barbaros Bulvarı Eser Apt. No:78 K:7 D:18 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@makrogd.com adresine, makrogayrimenkul@hs03.kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla  iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı : Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Mersis No : 0611 0495 1890 0015
Telefon Numarası : 0 212 327 43 43
E-Posta : info@makrogd.com
Adres : Barbaros Bulvarı Eser Apt. No:78 K:7 D:18 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : BEŞİKTAŞ V.D. 611 049 5189
KEP Adresi : makrogayrimenkul@hs03.kep.tr