KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (MAKRO) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilinçle, MAKRO olarak, çalışan adaylarının ve aday yönetim kurulları üyelerinin, aday komiteleri üyelerinin, aday çalışanların ve aday stajyerlerin  kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla şirket tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’unda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

KVKK’unda geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

İlgili Kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen üçüncü şahıslar, ziyaretçiler, eğitmenler, eğitim katılımcıları, şirket yönetim kurulu üyeleri, çalışanlarımız, çalışan adayları, ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur. Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimiz MAKRO; veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak veri kategorileriyle eşleştirilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:

Veri kategorileriyle eşleştirilen amaçlar ve hukuki sebepler:

Kimlik verisi; Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (T.C. kimlik numarası, cüzdan seri no, cüzdan no), ehliyet, bakmakla yükümlü olunan kişilerin adı ve soyadı/çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla ve KVKK Md.5/2c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK Md.5/2a Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine istinaden,

İletişim verisi; Telefon numarası, ikamet adresi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri, dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi bilgileriniz, / çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve KVKK Md.5/2c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına hukuki sebebine istinaden,

Özlük Bilgileri: İşe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tahsis no, sosyal güvenlik no, nüfus kayıt örneği, AGİ belgesi, aylık toplam mesai bilgisi, izin belgeleri, izin çıkış/dönüş tarihi, güncel özgeçmiş (cv), özel sağlık sigorta bilgisi, fotoğraf, ayrılan personel ibra formu, maaş bordroları ve ücret hesap pusulası, istifa dilekçesi, fesih bildirimi, kıdem ve ihbara ait bordro bilgileri / Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla ve Veri Sorumlusunun Yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle KVKK Md.5/2-ç ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması KVKK Md.5/2-c hukuki sebebine istinaden,

Özlük Bilgileri: Personel sözleşmesi ve görev tanımları / Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amaçlarıyla ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden

Özlük Bilgileri: Savunma ve ihtar belgeleri, tutanaklar / İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacı ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f’ hukuki sebebine istinaden.

Özlük Bilgileri: Performans değerlendirme formu, aktivite bilgileri, geri bildirim formları / İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Geliştirme, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi amacı ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f hukuki sebebine istinaden.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, adli sicil belgesi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi KVKK Md.5/2-a hukuki sebebine istinaden, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi –Denetimi/Açık Rıza alınarak

Çalışan Yakınları Verisi: Aile yakını verileri; eş ve çocuklarının adı, soyadı, acil durumda aranacak kişi adı soyadı ve telefon numarası adı, soyadı, çalışan yakını T.C. kimlik numarası cinsiyeti, doğum tarihi, AGİ Belgesi kapsamında / Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması KVKK Md.5/2-c ve Kanunlarda açıkça öngörülmesi KVKK Md.5/2-a hukuki sebebine istinaden.

Çalışma ve Mesleki Deneyim Verisi; Güncel özgeçmiş (cv), lisans, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı kurslar, katıldığı seminerler, geçmiş unvanları, geçmiş iş yeri bilgileri, referanslarının bilgisi / İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amacı ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f hukuki sebebine istinaden

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları / Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amacı ve İşverenin Meşru menfaatleri hukuki sebebiyle KVKK Md.5/2-f’ye istinaden

Finansal Veri; Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap no IBAN no / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin ve Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması KVKK Md.5/2-ç, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-e hukuki sebeplerine istinaden.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3.KİŞİLERE AKTARILMASI ve AMACI

MAKRO, KVK Kanununun 8. maddesi (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5. maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir’’ hükmü kapsamında ve kanunlarda öngörülmesi halinde; aşağıda kategorileri yer alan bilgileriniz; kanuni mevzuat gereği resmi makamlara, hukuki mevzuat kapsamında özel hukuk kişilerine, iş yeri hekimine ve ayrıca şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde sözleşmeli destek hizmetleri firma ve kuruluşlarına ve tedarikçilere, şirketimiz denetçilerine, şirket avukatlarına, şirketimiz yöneticilerine, sözleşmeli danışmanlara aşağıda yer verilen amaç ve koşullarda aktarılabilmektedir.

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi amacıyla ve mevzuat gereği işyeri hekimine,
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)/Sosyal Güvenlik Kurumuna,
Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi kapsamında bordrolama ve muhasebe sürecini yürütmek üzere anlaşmalı Mali Müşavirlik firmasına,
Veri Sorumlusunun meşru menfaati kapsamında yararlanabileceğimiz mevzuat teşviklerinin tespiti ve hesabı hususunda çalıştığımız danışmanlık firmalarına,
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla bordro bilgilerini denetim faaliyetlerinde kullanmaları için MAKRO denetçilerine,
İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi kapsamında İşçi ve işveren sigorta primlerinin takibi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna,
Fiziksel güvenliğin sağlanması ve İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina/ofis yönetimine,
Kanunlarda öngörülmesi şartı kapsamında Kanunen bilgi vermekle mükellef olduğumuz Kamu Kurumlarına,
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi amacıyla Mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde mahkemeler ve ilgili kurumlara, Avukatlarımıza.
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi kapsamında çeşitli raporlar verdiğimiz MAKRO yöneticilerine,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi için Kişisel verilerinizden gerekli olanları sınırlı olarak, Bilgi Sistem Desteği veren Hizmet şirketlerine,
Görevlendirilen personelin konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ulaştırma ve konaklama şirketlerine,
Meşru Menfaatimiz gereği, çalışanlarımızın iletişim bilgilerin ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmalara,
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla Bankalara,
5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Emniyet Müdürlüklerine, Yerel Kolluk Kuvvetlerine, Talebi halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara,
KVK Kanunu Madde 5 ve 6’da tanımlanan hukuki şartlar ve diğer kanunlarda öngörülmesi kapsamında aktarılabilmektedir. Bu maddeler aynı zamanda veri aktarmanın hukuki gerekçelerini oluşturmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, karşılıklı iş sözleşmesinin kuruluşu esnasında şirketimize verdiğiniz bilgi ve evraklar, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan bize ilettiğiniz referanslar ile geçmişte çalıştığınız kurum yetkililerinden toplanan performans ve kişisel niteliklerinize, çalışma tarzınız, süreniz ve unvanınız ile, ayrılma sebep ve sürecinize ait bilgiler ile göreve başladıktan sonra mail telefon veya sözel olarak tarafımızdan talep edilen yada yeni yasal düzenlemeler gereği teslim etmeniz gereken eksik evrak ve bilgileriniz, özgeçmişinizde bulunan veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verileriniz, Şirketimize hizmet vermekte olan İK kuruluşları, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, 3.kişilerin ulaşımına açık kaydettiğiniz aleni bilgi kayıtlarınız, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar, Şirketin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler, Şirketin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği topluyoruz. Toplanan ve işlenen verilere yukarıda Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları başlığında kategorileri bazında ayrı ayrı amaçları ve hukuki sebepleriyle bağlantılı olarak yer verilmiştir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVK Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVK Kanunu Mad. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 4857 Sayılı İş Kanuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Yükümlülüğü kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine veya gerekli durumlarda açık rızaya dayanarak toplanmaktadır.

HAKLARINIZ

MAKRO KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. İlgili kişilerin KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca MAKRO’ya başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları vardır.

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirerek Barbaros Bulvarı Eser Apt. No:78 K:7 D:18 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@makrogd.com adresine, makrogayrimenkul@hs03.kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla  iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı : Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Mersis No : 0611 0495 1890 0015
Telefon Numarası : 0 212 327 43 43
E-Posta : info@makrogd.com
Adres : Barbaros Bulvarı Eser Apt. No:78 K:7 D:18 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : BEŞİKTAŞ V.D. 611 049 5189
KEP Adresi : makrogayrimenkul@hs03.kep.tr